Occush SER
SER

ENG
ENG

 

 

  Књига 1

ПРЕДАВАЊА ИЗ БЗНР

 

 КЊИГА 1: ОПШТИ ДЕО


 

 

ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Божо Николић, Матија Сокола, Весна Петровић, Душан Гавански, Бранислав Сантрач, Неда Јоцић, ВТШ Нови Сад

          Циљ и исходи предавања      
          Циљ предавања је да упозна студенте струковних студија са основним законским регулативама у вези безбедности и здравља на раду (БЗР) у Републици Србији - Законом о безбедности и здрављу на раду из 2005. године и неколико Правилника. Представљени су Акт о процени ризика, процедура процене ризика, прегледи и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине. Исход је позна­вање кључног садржаја законских прописа из ове области, и стицање основних знања о процени ризика.
          Кључне речи: Закон о БЗР, правилници.

FUNDAMENTALS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN REPUBLIC OF SERBIA

          Aims and Outcomes
          The aim of the lecture is to familiarise the vocational students with the basic legal regulations on occupational safety and health in Serbia - The Law on health and safety at work  from 2005 and several Regulations. The Act on risk assessments, a procedure of risk assessment, examination and testing of the work equipment and examination of work environment conditions are presented. The outcome is the students' awareness on the key content of the Law and regulations in this area and acquisition of the basic knowledge of the risk assessment.
          Key words: Law on OHS, regulations.

БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РУКОВАЊУ ОПАСНИМ МАТЕРИЈАЛИМА

Александра Боричић, ВТШ Ниш

(Предмет: Технички материјали)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ пред авања је упознавање будућих инжењера машинства и инжењера заштите животне средине, са природом опасних материјала, као и мерама безбедности при руковању са истим. Посебна пажња у оквиру предавања је посвећена начину и техници обележавања различитих врста материјала, као и предлогу ознака упозорења за лабораторије, складишта, производне хале и све оне просторе у којима се рукује или само складиште ови материјали. Такође, студенти ће се упознати и са потенцијалним опасностима и штетностима којима су учесници у тим технолошким процесима и околина изложени, како да се заштите, смање ниво ризика при раду и одржавају га у прихватљивим границама.
          Кључне речи: Безбедност, штетност, ризици, опасни материјали.

SAFETY IN HANDLING HAZARDOUS MATERIALS

          Aims and Outcomes
          The aim of this lecture is to introduce future mechanical engineers and environmental engineers, with nature of hazardous materials, as well as some safety measures during the handling process with them. Special attention in the lecture is devoted to the method and technique of marking different types of hazardous materials, as well as proposal warning labels for laboratories, warehouses, manufacturing plants and all the spaces where the employees handling with these materials. Also, students will become familiar with potential hazards that participants in those technological processes and environment are exposed, how to protect themselves, reduce the level of risk at work and maintain it on the acceptable level.
          Key words: Safety, harmfully, risks, hazardous materials.

Презентација

БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ТРАНСПОРТУ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Нада Стојановић , ВТШ Ниш

(Предмет: Комбиновани транспорт)

          Циљ и исход предавања
          Циљ предавања је упознати студенте да примена прописа који се односе на амбалажу, руковање, превозно средство којим се транспортује опасна материја, своди опасност по људске животе и околину која индиректно утиче на људе, на најмању могућу меру. Прописи се односе и на манипулативне раднике који учествују у систему транспорта. Наглашава се одговорност учесника у транспорту и дају се перспективе развоја у циљу унапређења стања у овој области.
          Кључне речи: опасне материје, транспорт, прописи, друмски саобраћај.

SAFETY IN TRANSPORT OF DANGEROUS MATERIALS IN ROAD TRAFFIC

          Aims and Outcomes
          The goal of the lecture is to teach students that application of regulations related to packaging, handling and transport vehicles for hazardous materials, reduces danger to human lives and the environment which indirectly affects the people, to the minimum. The regulations also apply to workers involved in the transport system. The responsibility of participants in the transport is emphasized, and the perspectives of development in order to improve the safety status in this field are presented.
          Key words: hazardous materials, transportation, regulations, road traffic.

Презентација

ПРЕТОВАРНА МЕХАНИЗАЦИЈА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ УЗРОК НЕЗГОДА ПРИ МАНИПУЛАЦИЈИ ТЕРЕТОМ

Бобан Цветановић, ВТШ Ниш

(Предмет: Механизација претовара)

          Циљ и исходи предавања
          У раду се указује на неопходност порасти свести о значају безбедности радних процеса уопште и посебно безбедног обављања претоварно-транспортних операција. Такође се истиче значај изучавања могућих узрока настанка и последица незгода и то проучавањем како реализације самих радних процеса тако и психологије радника.
          Кључне речи: безбедност, претовар, механизација.

RELOADING MECHANIZATION AS A POTENTIAL CAUSE OF ACCIDENTS DURING LOAD HANDLING

          Aims and Outcomes
          The paper points out the necessity to increase the awareness of the importance of the safety in work processes in general and, especially, the safe execution of the reload-transport operations. It also emphasizes the importance of the study of the possible causes of occurrence and the consequences of the accidents through the analysis of the work processes execution and the psychology of workers, as well.
          Keywords: safety, reloading, mechanization.

Презентација

ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА ОПЕРАТЕРА ПРИ ОБРАДИ МЕТАЛА ПЛАСТИЧНИМ ДЕФОРМИСАЊЕМ

Томислав Маринковић, ВТШ Ниш

(Предмет: Производне технологије)

          Циљ и исходи предавања
          Овo предавање има за циљ да пружи студентима основне информације о потенцијалним опасностима које су могуће у производним условима у оквиру технологије обраде дефомисањем.  Поред тога, намера је да се иницира креативно размишљање при пројектовању машина и алата у погледу обезбеђења што веће сигурности оператера као и  заштите животне околине.
          Кључне речи: опасности, заштита, преса.

DANGERS AND PROTECTION OF AN OPERATOR IN PLASTIC DEFORMATION PROCESSING OF METAL

          Aims and Outcomes
          This paper aims at giving basic information about the potential dangers that are possible in production conditions in the deformation processing technology. In addition, the intention is to initiate the creative thinking when designing machines and tools used in deformation processing, in terms of providing greater security for an operator and the environmental protection.
          Key words: danger, protection, press.

Презентација

БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ ПРИ ОБРАДИ ЛАСЕРОМ

Аница Милошевић, ВТШ Ниш

(Предмет: Неконвенционалне методе обраде)

          Циљ и исходи предавања
          Данас, са све већим захтевима друштва, обрада нових материјала класичним поступцима обраде је веома отежана, често и немогућа. Због тога се, паралелно са развојем нових материјала, развијају, усавршавају и уводе нови прогресивни поступци обраде, веће продуктивности и економичности прераде метала. Један од њих је обрада ласером, која спада у групу неконвенционалних метода обраде.
У овом раду, биће дат кратак преглед одговарајућих мера безбедности при раду са ласерским уређајима у оквиру металопрерађивачке индустрије, у циљу  упознавања студената са овим проблемом, превентивног деловања и контроле нивоа ризика при раду са истим.
          Кључне речи: безбедност, обрада ласером, заштита.

SAFETY DURING LASER PROCESSING OF MATERIALS

          Aims and Outcomes
          Today, with the growing demands of the modern society, conventional material pro­cessing becomes very difficult and often impossible. Hence, in parallel with the development of new materials, new processing methods are being developed and introduced, being much more progressive, productive and economic. One of these methods is laser processing, which belongs to the group of non-conventional processing methods.
This lecture will give a short review of suitable safety measures when working with laser devices in metal processing industry, in order to familiarise students with the safety issues, preventive actions and contol of risk level.

          Key words: safety, laser processing, protection.

Презентација

СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ, ГЕНЕРИСАЊЕ, ПОСЛЕДИЦЕ И МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ

Дејан Благојевић, ВТШ Ниш

(Предмет: Основи електротехике 1)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ предавања је упознавање будућих инжењера технолошке оријентације са потенцијaлним опасностима и штетностима присуства статичког електрицитета у радном простору и околини. Будући инжењери биће упознати са методама превенције и технолошким поступцима којима се потенцијални ризици минимизирају.
          Кључне речи: Опасност, штетност, статички електрицитет, потенцијал, електрично поље. Уземљење, влажност, јонизација.

STATIC ELECTRICITY – GENERATION, CONSEQUENCES AND PREVENTIVE MEASURES

          Aims and Outcomes
          The aim of the lecture is to introduce future engineers of technological orientation to the potential hazards and harms arising from the presence of static electricity at the work place and in work environment. Future engineers will become familiar with methods of prevention and technological procedures that minimize potential risks.
          Key words: Hazard, harm, static electricity, potential, electrical field. Grounding, humidity, ionization.

Презентација

КОМУНАЛНА БУКА КАО ФАКТОР УГРОЖАВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА

Виолета Стојановић, ВТШ Ниш

(Предмет: Бука и вибрације)

          Циљ и исходи предавања
          Стицање одговарајућег нивоа теоријског знања из области буке у циљу стварања услова за бављење феноменом као неизбежном пратиоцу савременог живота ради безбедности живљења.
          Кључне речи: негативни ефекти буке, комунална бука, заштита на раду.

COMMUNAL NOISE AS A FACTOR THREATENING THE QUALITY OF WORK

          Aims and Outcomes
          The acquisition of appropriate levels of theoretical knowledge in the field of noise in order to create conditions for dealing with the phenomenon as inevitable companion of modern life for the safety of living.
          Keywords: negative effects of noise, communal noise, protection at work.

Презентација

ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Данијела Златковић, ВТШ Ниш

(Предмет: Завршни радови и инсталације)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ предавања је да упозна студенте струковних студија да уз техничку документацију Главног архитектонскограђевинског пројекта мора да се приложи и приказ заштите на инвестационом објекту о примењеним прописима, мерама и нормативима заштите на раду са назнаком свих опасности и штетности и предвиђеним мерама за њихово отклањање (према Закону о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник Р. Србије број 101/05). То се односи и на пројекат водовода и канализације, чиме се спречава неисправност или оштећење водоводне и канализационе мреже, као и нефункционисање ових објеката што преставља могућу опасност по безбедност и здравље радника.
          Кључне речи: Заштите на инвестационом објекту, оштећење водоводне и канализационе мреже, опасност по безбедност и здравље радника.

HAZARDS AND HARMS DURING INSTALLING THE WATER SUPPLY AND SEWERAGE

          Aims and Outcomes
          With the technical documentation of the Main architectural- construction project must accompany the display of safety at the facility investacionom applied regulations, measures and standards of safety at work with a note of all the risks and hazards and provided measures for their elimination (under the Health and Safety at Work (Sl.Glasnik R.Srbije number 101/05))This applies to the project water supply and sanitation, thereby preventing a malfunction or damage to water and sewage networks, as well as non-functioning of these facilities, which represent a possible danger to life and health of workers.
          Key words: Safety investacionom facility, damage to water and sewage networks, risk to life and health of workers.

Презентација

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш