Occush SER
SER

ENG
ENG

 

 

  Књига 2

ПРЕДАВАЊА ИЗ БЗНР

 

КЊИГА 2: ОПШТИ ДЕО


 

 

БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ИСПИТИВАЊУ МАТЕРИЈАЛА У ЛАБОРАТОРИЈИ

Александра Боричић, Петар Ђекић, ВТШ Ниш

(Предмет: Технички материјали)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ предавања је упознавање студената са правилима понашања у лабора-торији за испитивање материјала, као и мерема безбедности приликом самог испитивања појединих карактеристика материјала. У овом раду описане су оне врсте опасности које могу настати приликом испитивања жилавости на Шарпијевом клатну, на универзалној машини за испитивање затезања и током испитивања тврдоће. Такође су дате мере које се примењују, како би се избегле опасности по здравље и безбедност студената током боравка у оваквим лабораторијама.
          Кључне речи: Безбедност, штетност, ризици, испитивања материјала, лабораторија.

SAFETY DURING MATERIALS TESTING IN LABORATORY

          Aims and Outcomes
          The aim of the lecture is to introduce students to the rules of conduct in the laboratory for materials testing and safety measures in the investigation of certain material properties. This article describes the kind of danger that may arise during the testing of toughness in Charpy pendulum, universal tensile testing machine and during hardness testing. Article also provide measures to be applied in order to avoid danger to health or safety of students during their stay in this kind of laboratory.
          Key words: Safety, harmfulness, risks, materials testing, laboratory.

Презентација

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ПРИ ОБРАДИ  УЛТРАЗВУКОМ

Аница Милошевић, ВТШ Ниш

(Предмет: Неконвенционалне методе обраде)

          Циљ и исходи предавања
          Ултразвучна обрада је једна од неконвенционалних метода обраде - метода обраде одношењем материјала, код које се за одношење материјала са предмета обраде користе ултразвучне осцилације. У овом раду је истакнут значај коришћења ултразвука, машина за обраду, корисна и штетна дејства ултразвука на човека са мерама безбедности и заштите на раду.
          Кључне речи: ултразвук, обрада ултразвуком, заштита.

SECURITY MEASURES AND PROTECTION IN THE ULTRASONIC MACHINING

          Aims and Outcomes
          Ultrasonic processing is one of the unconventional methods of treatment - the removal of material processing methods, in which the removal of material from the workpiece using ultrasonic vibrations. In this paper emphasizes the importance of using an ultrasound machine, processing, beneficial and harmful effects of ultrasound on the man with the measures of security and safety at work.
          Key words: ultrasound, Ultrasonic Machining, protection.

Презентација

ЗНАЧАЈ СТАТИСТИЧКИХ АНАЛИЗА У ПРОЦЕНИ РИЗИКА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ

Наташа Савић, Милица Цветковић, ВТШ Ниш

(Предмет: Математика 1)

          Циљ и исходи предавања
          Систематизација и продубљивање знања из области статистике и анализе, уз њихову широку примену у свим сферама, па и у случајевима повреда на раду, главни је циљ овог предавања. Исход овог предавања је примена статистике и анализе, дате примером из области повреда на раду, у решавању инжењеских проблема. Студенти ће поседовати разумевање теоријских основа потребних метода дескриптивне статистике, статистике закључивања, као и техника анализе великих количина података.
          Кључне речи: Повреде на раду, Статистичке методе, Експонована група,  Контролна група.

THE IMPORTANCE OF STATISTICAL ANALYSIS IN THE ASSESSMENT OF RISK SAFETY AT WORK

          Aims and Outcomes
          Systematization and deepening knowledge in the field of statistics and analysis, with their wide application in all spheres, even in cases of occupational accidents, is the main goal of the lecture. Outcome of the teaching  is the application of statistics and analysis in solving engineering problems, given with example from the field of occupational accidents. Students will have an understanding of theoretical basis of necessary methods of descriptive statistics, statistics reasoning, and techniques of analysis of large amounts of data.
          Key words: Occupational accidents, Statistical methods, Exposed group, Control group.

Презентација

OПАСНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ ЗАВАРИВАЊУ

Бобан Цветановић, Милош Ристић, ВТШ Ниш

(Предмет: Технике спајања делова)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ предавања је упознавање будућих струковних инжењера индустријског инжењерства са процесом заваривања са аспекта његовог утицаја на безбедност и здравље непосредних учесника у тим процесима. Рад указује на опасности по здравље и живот заваривача као и на мере заштите при заваривању.  
          Кључне речи: заваривање, опасност при раду, мере заштите

HAZARDS AND HARMS IN PROCESSES OF PLASTIC DEFORMATION OF METALS

          Aims and Outcomes
The aim of the lecture is to inform future engineer industrial engineering from the welding process in terms of its impact on health and safety of direct participants in those processes. The paper points to the dangers to health and life as a welder and welding protection measures.
         
 Key words: welding,  work hazard, protective measures.

Презентација

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА У ПРЕВЕНЦИЈИ РИЗИКА

Нада Стојановић , ВТШ Ниш

(Предмет: Комбиновани транспорт)

          Циљ и исход предавања
          Циљ предавања је  да упозна студенте  како препознати опасности и штетностии њихово вредновање за избор превентивних мера при транспорту опасних материја у друмском саобраћају.Такође се указује да је квалитетна процена ризика она која нуди праве мере за редукцију ризика. Осим минимизирања или искључивања опасности за смањење ризика и примене техничких средстава, информационих технологија, потребно је спровести информисање запослених и применити одговарајућу обуку (по моделу за обуку) за безбедан и здрав рад. Исход је повезивање општих процедура и прописа са конкретним примером.
          Кључне речи: Опасности, ризик, безбедност, IT технологије, обука.

INFORMATION TECHNOLOGIES AND TECHNICAL INSPECTION OF VEHICLES IN THE PREVENTION OF RISK

          Aims and Outcomes
          The aim of the lecture is to introduce students how to recognize the dangers and hazards and their evaluation for the selection of preventive measures during transportation of hazardous goods by road.It is also indicated that a solid risk assessment is the one that offers the right measures to reduce risk.In addition tominimizingorexcluding hazards forrisk reductionand application of technical means,information technologies, it is necessary to inform employees and apply appropriate training (by model for training) for a safe and healthy work.The outcome is the linking of general procedures and regulations with specific examples.
          Key words: Danger, risk, security, IT technology, training.

Презентација

ВИБРАЦИЈЕ - ФИЗИЧКА ШТЕТНОСТ РАДНЕ СРЕДИНЕ

Виолета Стојановић, ВТШ Ниш

(Предмет: Бука и вибрације)

          Циљ и исход предавања
          Вибрације су најчешће непожељна појава при одвијању механичких процеса која делује штетно, не само на изворну машину већ и на организам радника. Штетност вибрација зависи од њених динамичких и кинетичких карактеристика (амплитуде, фреквенције, брзине, убрзања и смера простирања у односу на телесну осу). Вишегодишња екпозиција вибрацијама доводи до пато анатомских промена и функционалних поремећаја који се клинички манифестују као вибрациона болест. Циљ рада је да се истакне значај и утицај вибрација, као једне од физичких штетности радне средине, да се укаже на могућност њене редукције а самим тим и на заштиту од њеног штетног дејства.
          Кључне речи: вибрације, утицај, заштита.

VIBRAТIONS - PHYSICAL HARMFULNESS OF WORK ENVIRONMENT

          Aims and Outcomes
Vibration is usually undesirable phenomenon in the mechanical  process, which is harmful not only to the original machine but also on the body of workers. The harmful effect of vibration depends on its dynamic and kinetic characteristics (amplitude, frequency, velocity, acceleration and direction of propagation in relation to the body axis). Perennial exposure to vibration leads to pathological and  anatomical changes and functional disorders that are manifested as a vibration disease. The aim is to highlight the importance and influence of vibrations, as one of the physical hazards of working environment, to point to the possibility of its reduction and therefore to be protected from its harmful effects.
          Keywords: vibracions, impact, protection

Презентација

ОПАСНОСТИ  И  ЗАШТИТА  ПРИ  РАДУ НА СТРУГОВИМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА

Томислав Маринковић, ВТШ Ниш

(Предмет: Производне технологије)

          Циљ и исходи предавања
          Овo предавање има за циљ да пружи студентима основне информације о потенцијалним опасностима које су могуће у производним условима у оквиру технологије обраде резањем на струговима. Поред тога, намера је да се иницира креативно размишљање при пројектовању машина и алата у погледу обезбеђења што веће сигурности оператера као и заштите животне околине.
          Кључне речи: опасности, заштита, струг,  метал.

DANGERS AND PROTECTION ОN METAL LATHE MACHINES 

          Aims and Outcomes
          This lecture aims at giving basic information about the potential dangers that could occure in  production conditions within metal cutting process technology on metal lathe machines. In addition, the intention is to initiate the creative thinking when designing machines and tools in terms of providing greater safety of an operator as well as the environmental protection.
          Key words: danger, protection, lathe, metal.

Презентација

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ РУКОВАЊУ АЛАТИМА ЗА ОБРАДУ ПРОБИЈАЊЕМ И ПРОСЕЦАЊЕМ

Слађана Недељковић, ВТШ Ниш

(Предмет: Алати и прибори)

          Циљ и исходи предавања
          Интерес друштва, свих његових субјеката и сваког појединца, треба да буде рад који је сам по себи безбедан и не угрожава радника и чије обављање у највећој могућој мери обезбеђује очување здравља запослених као и рад који се обавља у безбедним и здравим условима. Постизање ових циљева је велики посао који захтева предузимање одређених мера и активности у сврху, са једне стране, смањења нежељених последица рада, као што су повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом, а са друге стране, заштита живота и здравља запослених и других лица којa на то имају право. Циљ ових предавања је упознавање са алатима за пробијање и просецање, који су веома опасни и ризични у самој примени и правилан приступ мерама и заштити на алатима отвореног типа. 
          Кључне речи: опасности, заштита, превентива.

PROTECTION AND SAFETY MEASURES, MENAGEMENT TOOL PROCESSING PUNCHING AND CUTTING

          Aims and Outcomes
          Interest and goal of society, of all subjects and each individual should be the work itself is safe and not infringing on the workers and the practice of which the full extent provided by the preservation of health of workers and the work being done in a safe and healthy conditions. Achieving these goals is a big job that requires taking certain measures and activities for the purpose, on the one hand, the reduction of side effects, such as occupational injuries, occupational diseases and diseases related to work, on the other hand, the protection of life and health employees and other persons who are entitled to. The aim of these lectures is to introduce the tools for punching and cutting, which are very dangerous and very risky in the application and proper access to measures and protection of open kind tools to.
          Key words: danger, protection, preventive.

Презентација

БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ РАДА НА РАЧУНАРУ

Мирко Косановић, ВТШ Ниш

(Предмет: Монтажа и сервисирање рачунара)

          Циљ и исходи предавања
          Главни циљ овог рада је да студентима пружи основна знања о безбедносним аспектима о којима је потребно водити рачуна приликом рада на рачунару. Рад даје основне препоруке за исправно постављање и пуштање рачунара у рад, избор адекватне опреме и намештаја, правилно држање тела приликом рада, радних навика у раду са рачунарем као и потребних мера које је потребно преузети да би се осигурао несметан и сигуран рад на рачунару. Поред тога у раду се дају и основне препоруке, које је потребно преузети, како би се негативни ефекти рада рачунара по здравље корисника свели на минималну меру.
          Кључне речи: рачунари, ризици, здравље, превентива, препоруке.

THE SAFETY ASPECTS OF WORKING ON COMPUTER

          Aims and Outcomes
          The main objective of this paper is to give students a basic understanding of security aspects that need to take care when working on their computers. The paper gives basic recommendations for proper installation and commissioning of computers to work, choice of appropriate equipment and furniture, proper posture when you work, work habits when working with computers and the necessary measures to be taken to ensure a smooth and safe operation on your computer. In addition, the paper presents the main recommendations to be taken so that the negative effects of computers to the health be down to a minimal level.
          Key words: computers, risks, health, prevention, referrals.

Презентација

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ НА ВИСИНАМА, ЗАШТИТА ПРИ РАДУ НА ГРАЂЕВИНСКИМ СКЕЛАМА

Данијела Златковић, ВТШ Ниш

(Предмет: Грађевинске конструкције)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ предавања је да упозна студенте струковних студија да безбедност и здравље на раду подразумева остваривање услова рада у којима се предузимају одређене мере и активности у циљу заштите живота и здравља запослених. Улога безбедности и заштите здравља на раду одређена је њеним циљем и обимом права и обавеза послодавца и радника. Грађевинарство je специфична  и најризичниа грана, привреде, где по статистичким подацима долази до највећег броја повреда на раду.  Највећи број тешких несрећа на раду, које се догоде, је проузрокован лоше изведеним помоћним конструкцијама и објектима.
          Кључне речи: Заштита и безбедност на раду на висинама, беѕбедност на раду на скелама, опасност по живот и здравље радника.

PROTECTION AND SAFETY AT WORK ON THE HEIGHTS, PROTECTION AT WORK ON SCAFFOLDING

          Aims and Outcomes
          The aim of the lecture is to introduce students to safety and health at work includes realization of the conditions in which they have taken some measures and actions to protect life and health of employees. The role of safety and health at work is determined by its purpose and scope of rights and obligations of employers and workers. Construction is specific and najrizičnia branches of the economy, where the statistics come to the greatest number of injuries at work. The largest number of serious industrial accident occurring, is caused by poorly built structures and auxiliary facilities.
          Key words: Protection and safety at heights, safety at work on scaffolding, hazard to life and health of workers.

Презентација

ИЗВОРИ ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА РАДНИКА ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Александра Маринковић, мр Љиљана Анђелковић, ВТШ Ниш

(Предмет: Организација рада у грађевинарству са менаџментом)

          Циљ и исходи предавања
          Овo предавање има за циљ да упозна студенте са опасностима које су присутне на градилиштима, којима су изложени непосредни извршиоци послова, организатори па чак и особе које се налазе у непосредној  близини. Поред тога намера је да се студентима представе превентивне мере заштите како би се избегле акцидентне ситуације које врло често доводе до тешких повреда које могу бити са фаталним исходом.
          Кључне речи: градилиште, опасности, заштита.

SOURCES OF RISK AND MEANS OF WORKER PROTECTION DURING CONSTRUCTION

          Aims and Outcomes
          Purpose of this lecture is to inform students about permanent dangers that are present at construction cites and to which both workers, supervisors and everyone in vicinity of cite, are exposed. It is intended to present some preventive measures as to avoid accidents which frequently lead to serious injuries or even fatality.
          Key words: construction cites, danger, protection.

Презентација

ЕЛEКТРОМАГНЕТСКА ЗРАЧЕЊА БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЊИХОВОГ БЕЗБЕДНОГ РАДА

Срђан Јовковић, Наташа Богдановић,  ВТШ Ниш

(Предмет: Мобилне комуникације)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ предавања је да у оквиру предмета мобилне комуникације упозна студенте са дозвољеним нивоима електромагнетског зрачења са посебним освртом на зрачење базних станица мобилне телефоније. Дати су подаци из законске регулативе о нивоу дозвољеног електромагнетског зрачења и приказан је принцип функционисања базних станица мобилне мреже. Указано је на проблем недозвољеног нивоа зрачења и показан је пут решавања овог проблема. Упоређени су законом дозвољени нивои зрачења код нас и у Европи.
          Кључне речи: електромагнетска зрачења, мобилна телефонија, базне станице, законска регулатива.

ELECTROMAGNETIC RADIATION BASE STATIONS OF MOBILE TELEPHONY

          Aims and Outcomes
          The main goal of this lecture is to introduce students of communication technologу with problems of electromagnetic radiation with particular emphasis on the radiation produced by mobile telephony base stations. Тhis paper provides data from the legislations on the level of electromagnetic radiation which is allowed, and also presents the working principles of these base stations. What is more, this paper indicates the problem of unacceptable levels of radiation. A method for solving this problem is presented as well as comparison of the levels of radiation which are allowed by the law in Serbia and in Europe.
          Key words: electromagnetic radiation, base stations, mobile phones, legislations.

Презентација

БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РУКОВАЊУ ПОСТРОЈЕЊИМА КОЈА КОРИСТЕ ПРИРОДНИ ГАС

Александра Боричић, Биљана Милутиновић, ВТШ Ниш

(Предмет: Термоенергетика)

          Циљ и исходи предавања
          Природни гас постаје водећи енергент у XXI веку, обзиром на то да поседује низ предности у односу на течна и чврста горива, што га чини најпогоднијим носиоцем енергије који може да задовољи строге захтеве које постављају савремени корисници, три „Е“: ефикасност, економичност и еколошка заштита. Због тога је неопходно будуће машинске инжињере, који ће се, кроз различите пројекте, конструкције и технолошке процесе сусретати са овим енергентом, упознати са опасностима и штетностима којима су учесници у тим технолошким процесима и околина изложени, као и са мерама којима се ниво ризика смањује и одржава на прихватљивом нивоу.
          Кључне речи: Безбедност, опасности, природни гас.

SAFETY IN HANDLING NATURAL GAS FACILITIES

          Aims and Outcomes
          Natural gas is becoming a leading energy source in the XXI century, since it has many advantages over the liquid and solid fuels, making it the most suitable energy carrier that can meet the stringent requirements of modern-users: the three "E": efficiency, effectiveness and environmental protection. Therefore it is necessary to introduce future mechanical engineers, who will meet, through various projects, construction and technological processes this energy source, with the hazards that the participants in those technological processes and the environment are exposed, as well as measures to reduce the risk level and maintained at an acceptable level.
          Key words: Safety, danger, natural gas.

Презентација

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш