Occush SER
SER

ENG
ENG

 

 

  Књига 1

ПРЕДАВАЊА ИЗ БЗНР

 

КЊИГА 3: САОБРАЋАЈ - ЛОГИСТИКА - МАШИНСТВО

 

 

ОПАСНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИЛИКОМ УВИЂАЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Дејан Богићевић, Милан Станковић, ВТШ Ниш

(Предмет: Техника безбедности и контроле саобраћаја)

Циљ и исходи предавања
Циљ предавања је упознавање будућих струковних инжењера саобраћајног инжењерства са поступком обезбеђења лица места саобраћајне незгоде, приликом вршења увиђаја, са аспекта заштите свих посредних и непосредних учесника током вршења увиђаја. У раду су указани могући извори опасности по живот учесника у саобраћајној незгоди, медицинског особља приликом указивања прве помоћи, лица која врше увиђај и осталих учесника у саобраћају који наиђу на саобраћајну незгоду, као и мере које се предузимају у циљу њихове заштите при увиђају. Исход предавања би био стручна оспособљеност студената за безбедно вршење увиђаја саобраћајне незгоде.
Кључне речи: увиђај, опаснсти при раду, обезбеђење места, мере заштите.

THE HAZARDS AND SET OF SAFETY MEASURES DURING THE PROCESS OF INVESTIGATION OF TRAFFIC ACCIDENTS

Aims and Outcomes
The main aim of this lecture is to inform future professional engineer of road traffic engineering with basic procedures of ensuring the area of traffic accident during the process of inspection from the participant’s safety viewpoint. The paper pointed on possible sources of hazards to the life of participants in the traffic accident, medical staff, persons who perform inspection ant all others participants who are directly or indirectly involved in traffic accident. The expected outcome would introducing with the steps of regular inspection procedures in the area of  traffic accident and acquiring the basic competency for safely conduct the investigation of traffic accidents.
Key words: Scene of investigation, hazards, securing the area of traffic accident, safety measures.

Презентација

МЕРЕ И СРЕДСТВА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИХ ПРЕПРЕКА НА ПУТУ

Дејан Богићевић, Душан Радосављевић, ВТШ Ниш

(Предмет: Теорија и регулисање саобраћајних токова)


Циљ и исходи предавања
Циљ предавања је упознавање будућих струковних инжењера саобраћајног инжењерства са поступком означавања и обезбеђења, приликом обележавања препрека или радова на путу, са аспекта заштите учесника у саобраћају и радника који изводе радове на путу. У раду су указани могући извори опасности по живот лица која изводе радове на путу и учесници у саобраћају који наиђу на препреке или радове на пут, као и мере које се предузимају у циљу њихове заштите у саобраћају. Исход предавања би био стручна оспособљеност студената за правилно означавање и обезбеђење радилишта и привремених препрека на путу.
Кључне речи: радови на путу, обезбеђење радилишта, мере заштите
.

THE MEASURES AND ASSETS FOR MARKING AND SECURING SITE AND TEMPORARY OBSTACLES ON THE TRAFIC ROADS

Aims and Outcomes
The aim of the lecture is to inform future professional engineer of road traffic engineering, with procedures of marking and safety, during the marking of road obstructions or roadworks. The paper pointed on some possible sources and safety problems of persons who perform work on the road, and road users who encounter to road obstacles too. Also, the set of prevention measures have beeen presented. The outcome of these lecutre is direceted to the professional competence of students for proper labeling and securing the site and temporary barriers on the road
Key words: Road works, site security, safeguards.

Презентација

ОПАСНОСТИ ОД АКЦИДЕНАТА И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ОТПАДА

Александра Боричић, Биљана Милутиновић, ВТШ Ниш

(Предмет: Енергија и околина)

Циљ и исходи предавања
Циљ овог предавања је да се студенти струковних студија из предмета Енергија и околина упознају са транспортом опасног отпада, као елементом система управљања отпадом, опасностима од акцидентних ситуација које се догађају приликом транспорта и безбедносним мерама предвиђеним законом ради смањења ризика по безбедност и здравље, као и мерама личне заштите које треба да предузимају запослени приликом транспорта опасног отпада.
Кључне речи: транспорт, акцидент, опасан отпад, опасности, заштита.

DANGER OF ACCIDENTS AND PREVENTIVE MEASURES IN HAZARDOUS WASTE TRANSPORT

Aims and Outcomes
The aim of this lecture is to introduce students with hazardous waste transport, as an element of waste management system, risk of accidents that occur during transport and safety measures prescribed by law to reduce the risk to the safety and health, and personal protection measures to be taken employed during the hazardous waste transport.
Key words: Тransport, hazardous waste, risk, hazard, protection.

Презентација

МАНИПУЛАЦИЈА ОПАСНИМ ОТПАДОМ И БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ

Александра Боричић, Биљана Милутиновић, ВТШ Ниш

(Предмет: Енергија и околина)

Циљ и исходи предавања
Циљ овог предавања је упознавање студената струковних студија из предмета Енергија и околина са карактеристикама опасног отпада, као категоријом чврстог отпада, а такође и са опасностима и штетностима по здравље и безбедном паковању и означавању опасног отпада, као и са превентивним мерама које се предузимају приликом рада са опасним отпадом.
Кључне речи: oпасан отпад, паковање, означавање, опасности, штетности, заштита.

WORK SAFETY IN LABELING, PACKAGING AND STORAGE  HAZARDOUS WASTE

Aims and Outcomes
The aim of this lecture is to introduce students with characteristics of hazardous waste, as a solid waste category, and also with the dangers and harmful effects to health and safety in packaging and labeling of hazardous waste, as well as protective measures to be taken when working with hazardous waste.
Key words: Hazardous waste,packing, labeling,  risk, hazard, protection.

Презентација

ОПАСНОСТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ РУЧНОМ РУКОВАЊУ ТЕРЕТОМ

Бобан Цветановић, Милош Ристић, ВТШ Ниш

(Предмет: Механизација претовара)

Циљ и исходи предавања
Овај рад има циљ да студентима струковних студија укаже на опасности и ризике при ручном претовару терета и да препоручи мере заштите како би се ублажили негативни ефекти таквог руковања теретом. У раду се указује и на улогу послодаваца, од којих  се тражи да спроводе процене ризика и предузму мере како би заштитили раднике од ризика мануалног руковања.
Кључне речи: ручни претовар терета, ризик, заштита.

DANGERS AND PROTECTION MEASURES IN MANUAL HANDLING

Aims and Outcomes
This paper aims at drawing professional studies students' attention to dangers and risks occuring at manual cargo reloading and recommends protective measures in order to mitigate negative effecs of handling a cargo in such a way. The paper indicates the role of employers, who are expected to conduct the risk assessment and undertake the necessary measures in order to protect the workers from manual handling risks.
Кеy wоrds: manual handling, risk, protection.

Презентација

БЕЗБЕДНОСТ АУТО-ДИЗАЛИЦЕ ПРИ МАНИПУЛИСАЊУ ТЕРЕТОМ

Младен Томић, Бобан Цветановић, ВТШ Ниш

(Предмет: Механизација претовара)

Циљ и исходи предавања
Циљ овог рада је да укаже на битне елементе које треба укључити у поступку операције манипулисања теретом и укаже на проблеме који се јављају при раду са ауто-дизалицама и пружи решења за њихов поузданан и безбедан рад.
Кључне речи: ауто-дизалица, безбедност, незгода.

SAFETY MOBILE-CRANE LOAD MANIPULATION

Aims and Outcomes
The aim of this paper is to show the essential elements which should be included in the load manipulation operations and to emphasize the problems which arise when during manipulation with auto-cranes and to provide solutions for their reliable and safe work.
Key words: Mobile-crane, safety, accident.

Презентација

ОПАСНОСТИ И ЗАШТИТА НА ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ

Томислав Маринковић, ВТШ Ниш

(Предмет: Одржавање машинских система)

Циљ и исходи предавања
Овo предавање има за циљ да пружи студентима основне информације о потенци­јал­ним опасностима којима су изложени радници одржавања машинске опреме. Поред тога, намера је да се иницира креативно размишљање у оквиру оваквих интервенција, ради обезбеђења што веће сигурности како одржаваоца опреме тако и свих  радника у погону  као и заштите животне околине.
Кључне речи: опасности, заштита, одржавање,  опрема.

DANGERS AND PROTECTION ON EQUIPMENT MAINTENANCE

Aims and Outcomes
This paper aims at giving basic information about the potential dangers to which operators on equipment maintenance are exposed to.  In addition, the intention is to initiate the creative thinking within these interventions in terms of providing greater security for the operator, near by workers and the environmental protection.
Key words: Danger, protection, the maintenance, equipment.

Презентација

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ПРИ РУКОВАЊУ АЛАТИМА И ПРЕСАМА ЗА ОБРАДУ САВИЈАЊЕМ

Слађана Недељковић, Петар Ђекић, ВТШ Ниш

(Предмети: Алати и прибори)

Циљ и исходи предавања
Овo предавање има за циљ да пружи студентима основне информације о потенцијалним опасностима које су могуће у производним условима у оквиру технологије обраде савијањем. Намера је да се иницира креативно размишљање при пројектовању машина и алата у погледу обезбеђења што веће сигурности оператера као и заштите животне околине.
Кључне речи: опасности, заштита, пресе.

MEASURES OF PROTECTION AND SECURITY IN DATA PROCESSING TOOLS АND PRESSES FOR BENDING

Aims and Outcomes
This lecture aims to give students basic information about the potential dangers that are possible under production conditions in the bending processing technology. The intention is to initiate creative thinking in the design of machines and tools in terms of providing as much security as the operator and environment.
Key words: Hazards, protection, presses.

Презентација

ИНДУСТРИЈСКИ РАЧУНАРСКИ УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ - PC КАО УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ

Нада Стојановић, ВТШ Ниш

(Предмет: Аутоматизација и роботика)

Циљ и исходи предавања
Циљ предавања је  да упозна студенте како препознати опасности и штетности при раду на радним местима на којима постоје компјутери и други уређаји са екранима због адекватне процене ризика. Такође се указује да је квалитетна процена ризика она која нуди праве мере за редукцију ризика. Она се може постићи побољшањем елемената који утичу на различите факторе ризика. Осим минимизирања или искључивања опасности за смањење ризика и примене техничких средстава, потребно је спровести информисање запослених и применити одговарајућу обуку (по моделу за обуку) за безбедан и здрав рад.
Кључне речи: oпасности, ризик, безбедност, обука, управљачки систем.

INDUSTRIAL COMPUTER MANAGEMENT SYSTEMS - PC AS A MANAGEMENT SYSTEM 

Aims and Outcomes
The aim of the lecture is to inform students how to identify risks and hazards at work in workplaces where there are computers and other devices with screens, for adequate risk assessment. It is also indicated that a solid risk assessment is the one that offers the right measures to reduce risk. This can be achieved by improving the elements that affect various risk factors. In addition to minimizing or excluding hazards for risk reduction and application of technical means, it is necessary to inform employees and apply appropriate training (by model for training) for a safe and healthy work.
Key words: Hazards, risk, safety, training, management system.

Презентација

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш