Occush SER
SER

ENG
ENG

 

 

 

ПРЕДАВАЊА ИЗ БЗНР

 

 КЊИГА 4: ОПШТИ ДЕО


 

 

ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ РУЧНОМ ДИЗАЊУ И НОШЕЊУ ТЕРЕТА

Бобан Цветановић, Петар Ђекић , ВТШ Ниш

(Предмет: Механизација претовара)

          Циљ и исходи предавања
          Иако се савремени претовар покушава организовати без употребе мануелног рада, подаци показују да је проценат радника који дижу, носе или помичу тешке терете, и даље, врло велики. Мануелно руковање је делатност која, често, подразумева пренапорне задатке или оне који укључују нефизиолошке положаје и покрете, па је ризик од настанка повреде нарочито изражен. У овом раду ће бити приказана процена ризика за један сегмент мануелног руковања, а то је дизање и ношење терета.
          Кључне речи: процена ризика, дизање и ношење, терет.

RISK ASSESSMENT OF MANUAL LIFTING AND CARRYING LOAD

          Aims and Outcomes
          While trying to organize a modern handling of loads, without the use of manual work, the data show that the percentage of workers who lift, carry or move heavy loads, still very large. Manual handling is an activity that often involves strenuous tasks, or those involving awkward postures and movements, and the risk of injury especially pronounced. This paper will provide a risk assessment of manual handling segment, which is the lifting and carrying loads.
          Key words: risk assessment, lifting and carrying, load.

Презентација

ФИЗИОЛОШКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ И МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОД СТРУЈНОГ УДАРА ИЗАЗВАНОГ ДИРЕКТНИМ ДОДИРОМ

Дејан Благојевић, Наташа Богдановић, ВТШ Ниш
Ивона Ћирић, ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш

(Предмет: Основи електротехнике 2)

          Циљ и исходи предавања
          У циљу упознавања студенaта Високе техничке школе струковних студија из Ниша са основним постулатима из области безбедности и здравља на раду, посебна пажња биће посвећена опасностима при раду са електричном струјом. Полазећи од чињенице да је саставни део нашег живота, електрична струја је сагледана кроз глобалне области одрживости развоја, економичности, па до уобичајeних свакодневних активности. Изложеност утицају електричне струје на човека је велика, било да се ради о радном месту, домаћинству, забавно-спортским активностима и сл. Потенцијалне опасности захтевају предузимање низа активности које се манифестују кроз примену савремних техничких, здравствених, образовних, социјалних, организационих и других мера и средстава.
          Кључне речи: електрична струја, струјни удар, безбедност, заштита.

PHYSIOLOGICAL NATURE OF THE ELECTRICAL CURRENT EFFECTS AND PREVENTIVE MEASURES USED IN ELECTRICAL SHOCK PROTECTION

          Aims and Outcomes
          In the purpose of familiarization of students at the High Technical School of professional studies in Nis with basic postulates in the field of security and health at work, special attention will be paid to the dangers when working with electricity. Having in mind that electrical current is a common part of our lives, it must be analyzed through the global scope of sustainability, development, economics and usual daily activities. Exposure to the electrical current is a major health hazard to humans at various places such as, at workplace, at home, in the sport’s centre and so on. Potential dangers require a number of preventive measures to be employed.  The desired effect of these measures is achieved through the application of contemporary technical, educational, social, organizational and other measures and resources.
          Keywords: electrical current, current shock, safety, protection.

Презентација

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ РАДНИКА КОЈИ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА АСФАЛТИРАЊА ПУТЕВА

Драган Перић, ВТШ Ниш

          Циљ и исходи предавања
          Циљ предавања је упознавање са основним знањем из области безбедности и здравља на раду, а у оквиру активности радника на пословима изградње линијских грађевинских објеката као што су путеви. Посебна пажња је посвећена могућим опасностима по безбедност и здравље радника који раде на пословима асфалтирања путева. Ову послови се обављају у посебним условима, веома неповољним по све учеснике.
Исход предавања је да се студенти стручно оспособе за безбедну реализацију ових послова након завршетка студија.

          Кључне речи: радови на путу, асфалтирање путева, безбедност, заштита.

SAFETY AND HEALTH WORKERS WHO WORK ON THE ROAD PAVING OPERATIONS

          Aims and Outcomes
          In the purpose of familiarization of students at the High Technical School of professional studies in Nis with basic postulates in the field of security and health at work, in the activities of workers in jobs of building line of buildings such as roads, special attention will be paid to the possible dangers to the safety and health of workers who work on paving roads.  This operations are performed in special circumstances, very bad for all participants.
The outcome of these lectures is that students are professionally trained in the eventual realization of these jobs after graduation. 

          Keywords: road works, road paving, safety, protection.

Презентација

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Томислав Маринковић , ВТШ Ниш

(Предмет: Моторна возила)

          Циљ и исходи предавања
          Овај рад има за циљ да студентима укаже на неке здравствене проблеме које прате професионалне возаче моторних возила, који су последица несавршености радних услова и моторних возила као средстaва рада. Исход предавања је оспособљавање студената да разумеју и анализирају недостатке који доводе до здравствених проблема код ових радника и упознају се са мерама које треба предузети за превазилажење ових проблема.
          Кључне речи: моторна возила, безбедност, заштита, опрема.

HEALTH PROBLEMS OF PROFESSIONAL MOTOR VEHICLES DRIVERS AND MEASURES OF PROTECTION

          Aims and Outcomes
          Purpose of this lecture is to inform students about some health problems that are associated with professional motor vehicles drivers. These health problems come as consequence of imperfect work conditions and motor vehicles as work environment. Outcome of this lecture will be to enable students to understand and analyze deficiencies that cause health problems in motor vehicles drivers and learn about measures that should be taken in order to overcome these problems.
          Key words: motor vehicles, safety, protection, equipment.

Презентација

БУКА У РАЧУНАРСКОЈ УЧИОНИЦИ И МЕТОДЕ ЊЕНЕ РЕДУКЦИЈЕ

Боривоје Милошевић, ВТШ Ниш

          Циљ и исходи предавања
          У раду ће бити приказано како дуготрајно излагање буци, код човека доводи до поремећаја активности, комуникације, стреса, успореног памћења и негативног утицаја на здравље. Показаће се како човек реагује на буку у зависности од  њеног интензитета, фреквенције, трајања и сложености звука, које су последице излагања буци и који начини и методе могу да се употребе за решавање ових проблема базираним на системима активне редукције буке у затвореним просторима.
          Кључне речи: бука, рачунари, извори буке, хард дискови, вентилатори, лабораторија, маскирање.

NOISE IN COMPUTER CLASSROOM AND ITS REDUCTION MECHANISMS

          Aims and Outcomes
          The work will be shown how prolonged exposure to noise, in humans leads to breakdown of activities, communication, stress, memory and delayed adverse health effects. It will be shown how a person reacts to noise depending on its intensity, frequency, duration and complexity of sound, what are the consequences of exposure to noise and the ways and methods can be used to solve these problems based on active noise reduction systems in closed spaces.
          Key words: noise, computers, sources of noise, hard drives, fans, laboratory, masking.

Презентација

ЗАШТИТА ТЕЛА РАДНИКА (СЛУХА, РУКУ, КОЖЕ И ОЧИЈУ) ПРИ ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Александра Маринковић, Љиљана Анђелковић, ВТШ Ниш

          Циљ и исходи предавања
          Циљ овoг предавања је упознавање студената са неким опасностима присутним на градилишту, које могу озбиљно оштетити здравље радника, као и ризицима којима се радници излажу ако избегавају ношење предвиђене заштитне опреме. Приказане су и превентивне мере заштите којима би се избегле ситуације које врло често доводе до тешких повреда које могу имати фатални исход.
          Кључне речи: градилиште, опасности, заштита.

PROTECTION OF CONSTRUCTION WORKER’S BODY (HEARING, HANDS, SKIN AND EYES) WHILE WORKING ON SITE

          Aims and Outcomes
          Purpose of this lecture is to inform students about permanent hazards present at construction site which could do serious damage to worker’s health and risks workers are exposed to if they avoid using protective clothes. Several preventive measures are presented in this paper, which should be introduced to avoid accidents which frequently lead to serious injuries or even fatality.
          Key words: construction cites, danger, protection.

Презентација

ПРОЦЕНА РИЗИКА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ РАДУ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ОДРЖАВАЊУ БАЗНИХ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Никола Секуловић, Срђан Јовковић, ВТШ Ниш

(Предмет: Мобилне комуникације)

          Циљ и исходи предавања
          Имајући у виду експанзију у развоју  мобилних комуникација, задатак предавања је упознавање студената, будућих струковних инжењера комуникационих технологија, са могућим опасностима и ризицима на радном месту које подразумева послове експлоатације и одржавања базних станица мобилне телефоније. Представљен је поступак процене ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог на радном месту и у радној околини и утврђени су начини и мере за њихово отклањање, односно смањење нивоа ризика.
          Кључне речи: Мобилна телефонија, базне станице, процена ризика, заштита и превентива.

RISK ASSESSMENT AND SAFETY IN MAINTAINING OF MOBILE TELEPHONY BASE STATIONS

          Aims and Outcomes
          Having in mind the great expansion of mobile communications, the main goal of this lecture is to introduce students, future engineers of communications technologies, with possible hazards and risks in maintaining of mobile telephony base stations. A detailed assessment of risks of injuries and illness of the employed person in the workplace is presented and the ways and measures for eliminating or reducing the level of danger are determined.
          Key words: Mobile communications, base stations, risk assessment, protection and prevention.

Презентација

БЕЗБЕДНОСТ ЗАВАРИВАЧА НА РАДНОМ МЕСТУ ПРИ  ГАСНОМ ЗАВАРИВАЊУ

Милош Ристић, ВТШ Ниш

(Предмет: Технике спајања делова)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ овог предавања је да студентима струковних студија укаже на опсности и штетности при гасном заваривању, као и да укаже на обавезне процедуре и прописе којима се поваћавају мере заштите, а тиме и смањују негативни утицаји на заваривача и његову средину. На крају предавања студент ће упознати мере безбедности и заштите на радном месту заваривача неопходне да би се технолошки процес заваривања правилно и безбедно извео, са што мањим ризиком по заваривача.
          Кључне речи: Гасно заваривање, мере безбедности, заштита заваривача.

SAFETY FOR WELDERS AT WORKING POSITION DURING THE GAS WELDING PROCESS

          Aims and Outcomes
          The aim of this lecture is to point to bachelor applied student to the dangers and damages occurring at gas welding, as well as to present to procedures and regulations necessary in order to increase the protection measures, thus decreasing negative influences for the welder and his environment. At the end of the lecture, a student will be familiar with the protective and measures for the protection at welder work position necessary in order to perform technological process regularly and safely, keeping risks for the welder at the minimal level.
          Key words: Gas welding, safety measures, welder protection.

Презентација

ПОДЕЛА ПРОСТОРА УГРОЖЕНОГ ЕКСПЛОЗИЈОМ НА ЗОНЕ ОПАСНОСТИ

Александра Боричић, Младен Томић, ВТШ Ниш

(Предмет: Градитељатво и животна средина)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ овог предавања је да упозна студенте са превентивним мерама заштите од пожара и експлозија. У овом предавању је приказан метод за идентификацију и категоризацију зона опасности од пожара и експлозије. Правилним познавањем простирања зоне опасности од пожара, могуће је превентивно деловати, и спречити евентулану појаву акцедентних ситуација.
          Кључне речи: Заштита, пожар, експлозија, зона опасности.

CLASSIFYING OF EXPLOSION HAZARDOUS AREAS INTO ZONES

          Aims and Outcomes
          The aim of this lecture is to familiarize students with fire protection measures against fire and explosion. In this lecture a method for identifying and classifying of explosion hazardous zones has been presented. Proper knowledge of the hazardous zones can help in preventing the eventual accidental situation.
           Key words: Protection, fire, explosion, danger, zone.

Презентација

ПРОТИВПОЖАРНИ МАТЕРИЈАЛИ У ГРАДИТЕЉСТВУ

Александра Боричић, Биљана Милутиновић, ВТШ Ниш

(Предмет: Градитељатво и животна средина)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ овог предавања је да упозна студенте са материјалима који се користе у грађевинарству, са аспекта отпорности на пожаре, у складу са законом о заштити од пожара, правилницима везаним за избор материјала, као и препорукама за еколошку исправну и безбедну градњу, како стамбених, тако и индустријских објеката. У овом предавању у оквиру предмета Градитељство и животна средина дат је преглед материјала, њихове карактеристике, понашање приликом горења, као и препоруке за правилан избор материјала у складу са смањењем  ризика од простирања пожара.
          Кључне речи: Материјали, отпорност на пожар, безбедност, градитељство.

FIRE-PROTECTING MATERIALS IN CONSTRUCTION 

          Aims and Outcomes
          The aim of this lecture is to introduce students with the materials used in construction, in terms of fire resistance in accordance with the law on fire protection regulations related to the choice of materials, as well as recommendations for the environmentally and safe construction as residential and industrial facilities. In this lecture in a course in Construction and the Environment provides an overview of materials, their characteristics, behavior during combustion and the proper selection of materials in accordance with the risk of fire propagation.
          Key words: Materials, fire resistant, safety, construction.

Презентација

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш