Occush SER
SER

ENG
ENG

 

 

 

ПРЕДАВАЊА ИЗ БЗНР

 

 КЊИГА 5: ОПШТИ ДЕО


 

 

МЕРЕ СИГУРНОСТИ И ЗАШТИТЕ РАДНИКА ПРИ ИЗГРАДЊИ И ЕКСПЛОАТАЦИЈИ
МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ

Милош Ристић, ВТШ Ниш

(Предмет: Технике спајања делова)

          Циљ и исходи предавања
          Да би природни гас стигао од производног посторјења до крајњег корисника, неопходно је да се природни гас из главне мреже доведе до градске мреже, а затим да се дистрибуира кроз мрежу нижег притиска. Главну улогу у превођењу гаса из примарне у секундарну дистрибутивну мрежу имају мерно-регулационе станице (МРС). С обзиром да су МРС посебно заштићени и пројектовани објекти, у овом раду биће показане неопходне мере сигурности и заштите људи при изградњи и експлоатацији овог објекта. Крајњи искод овог предавањ биће да студент струковних студија препозна потенцијалне опасности по раднике и друге људе и да техничким прописима уме да смањи могуће ризике по безбедност радника.
          Кључне речи: гасоводна мрежа, мерно-регулациона станица (МРС), мере сигурности, заштита.

MEASURES FOR SAFETY AND HEALTH PROTECTION OF WORKERS DURING
THE CONSTRUCTION AND EXPLOITATION OF METERING AND REGULATING STATION

          AIMS AND OUTCOMES
          In order for natural gas to arrive from the manufacturing facility to the end user, it is necessary that the natural gas is brought from the main network to the city network, and then be distributed through the network of a lower level. Мetering and regulating station (MRS) have the main role in transferring gas from the primary to the secondary distributive network. Considering the fact that MRS are specially protected and designed objects, this paper will present necessary personnel safety and protection measures during the construction and exploitation MRS. Final outcome of this lecture is that a bachelor applied student recognizes potential dangers for personnel and other people and can reduce potential risks for worker's safety by using technical regulations.  
          Key words: gaspiping system, metering and regulating station, safety measures, protection.

Презентација

БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ ПРИ РЕЦИКЛАЖИ ЕЛЕКТРОНСКОГ И ЕЛЕКТРИЧНОГ ОТПАДА

Александра Боричић, Биљана Милутиновић, ВТШ Ниш

(Предмет: Управљање отпадом)

          Циљ и исходи предавања
          Циљ овог предавања је упознавање студената, у оквиру предмета Управљање отпадом, са карактеристикама електронског и електричног отпада (ЕЕ отпад), начином рециклаже и опасностима и штетностима којима су изложени запослени приликом рециклаже ове врсте опасног отпада, као и мерама ради смањења ризика по безбедност и здравље и мерама личне заштите које треба предузети приликом рециклаже отпада.
          Кључне речи: електронски и електрични отпад, рециклажа, опасности, штетности, заштита.

SAFETY AT WORK IN ELECTRONIC AND ELECTRICAL WASTE RECYCLING

          AIMS AND OUTCOMES
          The aim of this lecture is introducing students, in course of Waste management, with the characteristics of electronic and electrical waste, recycling and dangers and hazards that employees are exposed in recycling of electronic and electrical waste, as well as measures to reduce the risks to safety and health and personal protection measures to be taken in recycling.
          Key words: electronic and electrical waste, recycling, risk, hazard, protection.

Презентација

ОПАСНОСТИ ОД ВИБРАЦИЈА ЦЕЛОГ ТЕЛА КОД ВОЗАЧА ВИЉУШКАРА

Бобан Цветановић, ВТШ Ниш

(Предмет: Механизација претовара)

          Циљ и исходи предавања
          Виљушкари су данас незаменљиво средство унутрашњег транспорта. Међутим, ово возило због својих конструктивних особина и услова рада препознато је као средство ризично у погледу утицаја вибрација на здравље возача. Извори вибрација и утицајни фактори на интензитет вибрација су сложени за проучавање због њиховог међусобног дејства. Као последица константног и дуготрајног деловања при раду, код виљушкаристе се јављају многобројни здравствени проблемиа најчешћи је обољење кичме. Зато је неопходно извршити одговарајућа мерења вибрација и израчунати нивое изложености вибрацијама виљушкаристе у току целог адног дана. У случају прекорачења законски дозвољених вредности неопходно је предузети низ техничких и организационих мера за редукцију интензитета вибрација.
          Кључне речи: вибрације целог тела, виљушкар, здравствени ефекти.

HAZARDS OF WHOLE BODY VIBRATION ON FORKLIFT DRIVER

          The aim and the outcomes
          Forklifts are an indispensable means of internal transport. However, this vehicle has been identified as a means of transport risk for the effects of vibration on the health of drivers. Sources of vibration and the influential factors on the vibration are complex to study because of their mutual effects As a result of constant and long-term effects at work, the driver forklifts occur numerous health problems, and the most common disease of the spine. Therefore, it is necessary to make a proper measurement of vibration and vibration exposure levels calculated forklift driver during the work day. In case of exceeding the legal limit values ​​it is necessary to take a series of technical and organizational measures for the reduction of vibration.
          Key words: whole body vibration, forklift, health effect.

Презентација

ОПАСНОСТИ КОД МЕХАНИЧКИХ ПРЕНОСНИКА СНАГЕ

 Милош Ристић, ВТШ Ниш

(Предмет: Машински елементи)

          Циљ и исходи предавања
          Механички преносници снаге су готово незамењиви елементи у раду било ког механизма или мешине и као такви су широко распрострањени у свакодневном животу, што је као последицу створило да буду посебан део предмета машински елементи и засебан научно истраживачки правац. Огромна употреба ових елемената и сколопова посебно је важна из угла безбедног и сгурног руковања уређајима и машинама, а у овом раду биће приказане најосновније опасности и мере безедности у примени механичких преносника снаге. Рад првенствено сагледава индивидуалну улогу преносника, а не машине или система, са посебним освртом на њихову примену код одређених машина.
          Кључне речи: механички пресносници снаге, механичке опасности, физичке штетности, мере безбедности.

THE DANGERS WITH MECHANICAL POWER TRANSMITTERS

          The aim and the outcomes
          Mechanical power transmitters are almost irreplaceable elements in the work of any mechanism or machine and as such they are widespread in everyday life, which caused it to become a special part of the subject mechanical elements and a separate branch of scientific research. The immense use of these elements and sets is of a special importance from the point of view of safe and secure device and machine handling, and this paper will present basic dangers and safety measures in the use of mechanical power transmitters. The paper in the first place perceives the individual role of transmitters, and not of a machine or a system, with the special emphasis on their use with certain machines.
          Key words: mechanical power transmitters, mechanical dangers, physical harmfulness, safety measures.

Презентација

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ ИНСТАЛИРАЊУ СОЛАРНОГ РЕГУЛАТОРА ПУЊЕЊА У ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМ НАПАЈАЊА

Дејан Благојевић, Наташа Богдановић, ВТШ Ниш
Ивона Ћирић, ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш

(Предмет: Обновљиви дисперзивни извори напајања)

          Циљ и исходи предавања
          Фотонапонски системи напајања у последње време постају све популарнији и доминантни на тржишту обновљивих извора у нашем региону. Задовољавајућа експозиција терена, цена репорематеријала, cost-benefit анализа, субвенционисање од стране државе, створилису услове да, у нашем свакодненвом окружењу ових система је свакодненво све више. У зависности од географске позиције, конфигурације терена сунчеве енергије свака земља на својој територији настоји да искористи предности ове врсте обновљивих извора. На бази чињенице да се ова обалст карактерише изразитом мултидисциплинарношћу, односно високим степеном комплексности, логичан је и посебан приступ овој области са становишта БЗНР-а.
У овом раду посебна пажња ће бити посвећена соларном регулатору пуњења батерије у оквиру PV система, његовим карактеристикама, безбедним процедурама укључивања у ПВ систем, режимима рада и одржавања са становишта његових електричних особина и својстава уз посебан нагласак на опасности изазавне струјним ударом и појавама пожара и експлозија.
          Кључне речи: фотонапонски системи, панели, регулатор пуњења, режими рада, електрични параметри, струјни удар, пожар, експлозија.

OCCUSH PROCEDURES DURING INSTALLATION OF SOLAR CHARGE CONTROLLER IN PV POWER SYSTEM

          The aim and the outcomes
          Photovoltaic power systems in recent years become increasingly popular and dominant on the market of renewable resources in the region. Sufficient exposure resulted in price of raw materials, cost-benefit analysis, subsidized by the government so that in our everyday environment of these systems is more and more. Depending on geographic location, terrain solar energy each country on its own territory is trying to take advantage of this type of renewable energy. This area is characterized by a distinct multidisciplinary approach and a high degree of complexity, which in itself requires a unique approach to point-and OSH.
In this paper, special attention will be paid to the solar battery charge controller in the PV system, its features, safe procedures involving the PV system, modes of operation and maintenance related to its electrical properties and properties with special emphasis on the dangers caused by electrical shock and fire occurrences and explosion.
          Key words: photovoltaic systems, panels, charge controller, operating modes, electrical parameters, electric shock, fire, explosion.

Презентација

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш