Occush SER
SER

ENG
ENG

 

СУШТИНА ПРОЈЕКТА

Сектор високог образовања у Србији се реформише. Високе школе струковних студија (еквивалентне струковним Колеџима) мањају своје трогодишње стручне бачелор програме тако да их усагласе са Болоњским процесима. У 2006. години већина Школа је успешно прошла Владин процес акредитације  својих програма, али још увек има простора за даља побољшања.

Заштита на раду и здравље (БЗНР) је веома важна димензија у разним индустријама. У Србији, током последње две деценије транзиције од социјалистичког периода, она је била потпуно занемарена. Ово занемаривање се може илустровати лошим безбедносним рекордом – у 2007. години било је 43 смртна случаја и 1046 повреда на раду у Србији. Међутим, значајне промене заштити на раду и здравља су већ започете. Нови закон о заштити на раду и здравља ("Службени гласник Републике Србије" бр. 101/05) се усклађује са садашњим ЕУ прописима, и предвиђа начела превенције повреда и професионалних болести  на раду. Међутим, успешна имплементација прописа новог БЗНР (нарочито у погледу превенције ризика и смањења повреда) захтева значајно повећање БЗНР едукације радника у Србији. Ова едукација обухвата неколико комплементарних група:

                    1. послодавце (менаџмент у великим предузећима и власнике малих и средњих предузећа),
                    2. БЗНР професионалнце, које свака компанија са више од 10 радника  мора да запосли,
                    3. дипломираних студената у инжењеству и технологији,
                    4. менаџере у производњи, сменске менаџере, надзорнике, вође тимова, итд.,
                    5. запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком,
                    6. све остале запослене.

Едукација професионалаца за заштиту на раду у Србији се тренутно спроводи помоћу два образовна програма, један у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду и једна на Факултету за заштиту на раду  у Нишу. Међутим, едукација осталих група  које су напред наведене  је ретка и спорадична и недовљољна за постојеће потребе. 

Сада послодавци очекују од дипломираних инжењера да озбиљно узму у разматграње своју  безбедност и безбедност осталих. Обим БЗНР едукације  преко наставних програма високог образовања струковних студија није адекватан. Ми, чланови конзорицијума, сматрамо да едукација о безбедности би требало да буде укључена у наставне планове и програме струковних инжењера и технолога. Што се тиче наставних планова, елементи безбедности би требало да буду укључени у различите инжењеринг/технолошке предмете на нивоу курикулума, сви модели БЗНР би требало да буду укључени у сваки курикулум. Ови елементи /модули морају опремити будуће инжењере фундаменталним знањем  из БЗНР које се може одмах применити на њиховом првом послу, и тако им обезбедити  безбедан старт у послу.

Да би се едуковали модерни инжењери  и техничари за потребе индустрије, стално побољшање курикулума је један од примарних циљева стручних Школа за високо образовање. Такође, побољшнаје стручног образовања у области заштите на раду је од интереса за све укључене партнере у пројекту. Стога, понуђени предлог пројекта је у сагласности са Школским плановима за унапређење курикулума.

Да  би се БЗНР теме и модули презентирали што већем броју студената технике и технологије у Србији, битно је обучити предаваче који ће пренети знање. Академско особље у стручним Школама су експерти за предмете инжењеринга и технологије, али ће они имати користи од обуке у области нових БЗНР прописа и пракси модерне превенције ризика. Обука у овој области, планирана овим пројектом, ће обучити  предаваче из области заштите на раду и омогућити им да пренесу то знање својим студентима.

Осим тога, сваки запослени у индустрији ће добити БЗНР обуку која је у сагласности са ризицима са којима се  он/она сусрећу на радом месту, тако да сви запослени постају свесни безбедности, превенције ризика и опасности по здравље на њиховом радном месту. Ово је огроман задатак, који захтева велики број БЗНР тренера. Стога обука тренера, описана у параграфу изнад, треба да буде проширена  тако да укључи БЗНР професионалце у предузећима. Ово је најбољи начин да се олакша квалитетна обука менаџмента компаније, супервизора у производњи и целокупне радне снаге. Добро обучени радници су основа потребна за развој културе безбедности на раду, која може имати вишеструке користи - веће задовољство запослених на послу, смањен број повреда на раду, самим тим и мањи број изгубљених радних дана - што ће компаније учинити конкурентнијим.

Коначно, са очекиваним Националним Оквиром за квалификаицје, створиће се шансе за континуирани професионални развој запослених што може довести стицања не'универзитетских квалификација после средње школе из БЗНР.  Сада такве шансе не постоје а пилот предлог за такву квалификацију ће бити остварен овим пројектом. Таква стручна квалификаицја је у складу са планираним стратешким ширењем стручних Школа у структурирано даље оразовање  техничара као и са владиним напорима за подстицање доживотног учења у друштву.

 

 

Copyright © 2010-2013  Висока техничка школа Ниш